Пішоходів зобов’яжуть бути видимими на дорогах, інакше — штраф – Запоріжжя Інфо

Пішоходів зобов’яжуть бути видимими на дорогах, інакше — штраф

Вер­ховна Ра­да в пер­шо­му чи­тан­ні прий­ня­ла про­єкт За­ко­ну «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих ак­тів Ук­ра­їни що­до ви­ко­рис­тання світ­ло­по­вер­таль­них еле­мен­тів пі­шо­хо­да­ми». Про це йдеть­ся на сай­ті Вер­ховної Ра­ди.

Іні­ці­ато­ра­ми за­ко­ноп­ро­єк­ту вис­ту­пи­ли на­род­ні де­пу­та­ти: Ба­ку­мов Олек­сандр Сер­гійович (IX скли­кан­ня), Ме­дя­ник В’ячес­лав Ана­то­лійович (IX скли­кан­ня), Нек­лю­дов Влад­лен Ми­хай­ло­вич (IX скли­кан­ня).

За­ко­ноп­ро­єк­том про­по­ну­єть­ся внес­ти змі­ни до За­ко­ну Ук­ра­їни «Про до­рож­ній рух», яки­ми від­нести до обов’яз­ків пі­шо­хо­дів ви­ко­рис­тання в тем­ний час до­би чи в умо­вах не­дос­татньої ви­ди­мос­ті світ­ло­по­вер­таль­них еле­мен­тів (стріч­ка, жи­лет, нак­лей­ка).

За по­ру­шен­ня цього обов’яз­ку в стат­ті 127 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня про­по­ну­єть­ся вста­но­ви­ти по­ка­ран­ня у виг­ля­ді по­пе­ред­ження або нак­ла­ден­ня штра­фу в роз­мі­рі трьох не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян (51 грив­ня).

Про­єкт За­ко­ну за­ре­єс­тро­ва­но за № 2694.

Будьте постійно у курсі подій – підписуйтесь на канал «Запоріжжя Інфо» у Google новини та Facebook.ВІД MY.UA


Мы в соц. сетях

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com